Mapa witryny

10.06.2022

Ostróda, dnia 10 czerwca 2022 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Cichej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 518/1 o […]

Ostróda, dnia 10 czerwca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Cichej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 518/1 o powierzchni 41 m2, księga wieczysta EL1O/00030346/9.

Cena wywoławcza brutto – 4.400,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 50,00 zł.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz.U. z 2021r.,  poz. 2213) – nie dotyczy.

Opis nieruchomości: Działka nr 518/1 posiada kształt prostokątny wydłużony. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu (B) – tereny mieszkaniowe. Teren działki płaski, niezabudowany ogrodzony w ramach jednej posesji z działką nr 519 ( ul. Cicha 39). Działka użytkowana jest jako podwórze przeznaczone do parkowania samochodu. Działka znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Z uwagi na wymiary ( 20,00 m x 1,98 m), nie może zostać zagospodarowana na cele mieszkaniowo – usługowe jako samodzielna nieruchomość.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 28 lipca 2022r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działka bez możliwości samodzielnego zagospodarowania ze względu na kształt i wymiary. Z uwagi na powyższe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych do ww. nieruchomości, tj. działek położonych w obrębie 1 m. Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:

519 położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Cichej 39.
517 położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Cichej 38.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 22 lipca 2022r.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii (pok. Nr 119). O fakcie złożenia zgłoszenia należy powiadomić Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie (tel. 89-642-94-72).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/), na stronie internetowej urzędu pod adresem (www.ostroda.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, w dniu 26.07.2022 r.

Wadium w PLN w wysokości 500,00 należy wnieść do dnia 22.07.2022 r. na konto w Banku Millennium nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.03.2022r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25.05.2022r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.