Mapa witryny

11.09.2023

Ostróda, dnia  11 września 2023 r.   O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 213 o powierzchni 0,4030 ha, dla której Sąd Rejonowy […]

Ostróda, dnia  11 września 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 213 o powierzchni 0,4030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056218/1 wraz z udziałem 1/6 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 210 o powierzchni 0,1947 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056215/0 oraz z udziałem 1/3 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 214 o powierzchni 0,1401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056219/8.

Opis nieruchomości: Działka nr 213 położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, na skraju dzielnicy produkcyjno-usługowej, w części północnej miasta. Teren działki od strony północnej i północno-zachodniej przylega do drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 210, od strony wschodniej do drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 214. Po stronie zachodniej i południowej znajdują się działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest działka przeznaczona pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. W pobliżu nieruchomości przepływa Kanał Pauzeński łączący jezioro Drwęckie z jeziorem Pauzeńskim oraz przebiega droga S7 Warszawa-Gdańsk. W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej i produkcyjnej – zakład produkcji kostki betonowej, zakłady mechaniki pojazdowej, rozdzielnia gazu zakład produkcyjny „Indyk Mazury” , baza przedsiębiorstwa drogowego oraz kilka mniejszych zakładów usługowych. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km. Działka posiada regularny, prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu (Bp) i (W-ŁVI). Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren działki o łagodnej konfiguracji, porośnięty roślinnością trawiastą, samosiejkami i chwastami. Południowo-wschodnia część działki graniczy z terenem zabagnionym, silnie uwilgotnionym, porośniętym roślinnością bagienno-łąkową (głównie trzciną). Południowa część działki na mapie glebowo-rolniczej oznaczona jest symbolem „2zTN”- kompleks użytków zielonych średnich, typ gleby-gleby torfowe i murszowo-torfowe, rodzaj gleby-torfy niskie. W drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 210 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w odległości około 60 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 210 oraz nr 214.

Działka nr 210 położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, na skraju dzielnicy produkcyjno-usługowej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości od strony północnej znajduje się działka przeznaczona pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Po stronie południowej i zachodniej znajdują się działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę usługową. Po stronie wschodniej znajduje się zespół zabudowy usługowej (hurtownie, warsztaty samochodowe). W pobliżu przepływa Kanał Pauzeński łączący jezioro Drwęcki z jeziorem Pauzeńskim oraz przebiega droga S7 Warszawa-Gdańsk. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km. Działka posiada kształt nieregularny, wieloboczny, wydłużony. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako dr (droga).działka niezabudowana. Teren w większej części płaski. Nawierzchnia drogi w części środkowej i wschodniej szutrowa. Końcowy odcinek drogi od strony kanału nieurządzony, zakrzaczony i zadrzewiony. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. Ponadto wg. treści mapy zasadniczej  przez teren działki przebiega nieczynny gazociąg niskiego napięcia oraz nieczynny doziemny kabel telekomunikacyjny. Na działce posadowione są słupy linii elektroenergetycznej oraz studnie wodociągowe.

Działka nr 214 położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, na skraju dzielnicy produkcyjno-usługowej, zlokalizowanej w części północnej miasta. Teren działki od strony północnej przylega do drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 210, z pozostałych stron graniczy z działkami przeznaczonymi pod zabudowę usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się działka przeznaczona pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. W pobliżu przepływa Kanał Pauzeński łączący jezioro Drwęcki z jeziorem Pauzeńskim oraz przebiega droga S7 Warszawa-Gdańsk. W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej i produkcyjnej- zakłady mechaniki pojazdowej, rozdzielnia gazu, zakłady produkcyjne „Indyk Mazury”, baza przedsiębiorstwa drogowego oraz kilka mniejszych zakładów usługowych. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km. Działka posiada kształt wydłużony. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako dr (droga) oraz W-ŁVI. Działka niezabudowana. Teren działki o łagodnej konfiguracji ,porośnięty roślinnością trawiasta i samosiejkami. Nawierzchnia drogi nieurządzona. Środkowa i południowa część działki silnie uwilgotniona, zabagniona (widoczna woda stojąca) porośnięta trzciną. Działka na mapie glebowo-rolniczej w większej części oznaczona symbolem „2zTN”-kompleks użytków zielonych średnich, typ gleby-gleby torfowe i murszowo-torfowe, rodzaj gleby – torfy niskie.
Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – nie dotyczy.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 14.11.2023 r. w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Cena wywoławcza brutto – 507 000,00 zł
Wadium –100 000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 5 070 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium: nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 10.11.2023 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej zaoferowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72, (89) 642-94-23.

Mapa działek 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216