Mapa witryny

25.04.2024

Ostróda, dn. 25.04.2024 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza (przy ul. Świerkowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. […]

Ostróda, dn. 25.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza (przy ul. Świerkowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w brzmieniu sprzed 24.09.2023 r. zgodnie z art. 67 ust. 3 pkt 4) ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz Uchwały Nr LXI/351/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.05.2024 r. do 27.05.2024 r.:
− w siedzibie Urzędu Miasta Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, w godz. 7.30- 15.30 w pokoju nr 202G,
− w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda (https://bipostroda.warmia.mazury.pl/)
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 15.05.2024 r. o godz. 11:00.
Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Ostróda.
Zgodnie z art. 18, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi do Burmistrza Miasta Ostróda w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.ostroda.pl
Uwagi można wnosić również przy użyciu gotowego formularza pn. ,,Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego” zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada), a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, określa przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Uwagi i wnioski, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2024 r.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Ostróda, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (tel. 89 642 94 00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 89 642 94 30.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.ostroda.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie Administratora

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie:

Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza (przy ul. Świerkowej) rozwiązaniami:
Dyskusja odbędzie się za pośrednictwem usługi Microsoft Teams w dniu 15.05.2024 r. (środa) o godzinie 11:00.
Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online należy uruchomić następujący link: https://teams.live.com/meet/9462639414788?p=ufhJIVZx1d5R6Cx6