Mapa witryny

03.06.2022

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/75 o powierzchni 184 m2, księga wieczysta nr EL1O/00044532/1. Cena wywoławcza brutto – 22.500,00 zł. Postąpienie nie mniejsze […]

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/75 o powierzchni 184 m2, księga wieczysta nr EL1O/00044532/1.

Cena wywoławcza brutto – 22.500,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 230,00 zł.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2213) – nie dotyczy.

Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej miasta Ostróda przy ul. Plebiscytowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się działka zabudowana budynkami magazynowymi, budynek biurowy, zakład stolarki okiennej i drzwiowej oraz osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada kształt wydłużony, prostokątny. Teren działki płaski. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu (Bi). Działka stanowi fragment drogi wewnętrznej o nawierzchni trawiastej. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna, kanalizacji sanitarnej i sieć telekomunikacyjna. Działka z uwagi na wymiary nie może zostać zagospodarowana na cele usługowe jako samodzielna nieruchomość.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1100, w dniu 21 lipca 2022r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działka bez możliwości samodzielnego zagospodarowania ze względu na kształt i wymiary. Z uwagi na powyższe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych do ww. nieruchomości, tj. działek położonych w obrębie 11 m. Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:
56/69, położonej w obr. 11 m. Ostróda przy ul. Łódzkiej 1.
57/1 i 56/74, położonych w obr. 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej.
Działka nr 56/75 zostanie odłączona z księgi wieczystej nr EL1O/00044532/1 i przyłączona do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność nabywcy.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15 lipca 2022 r. Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii (pok. Nr 119).
O fakcie złożenia zgłoszenia należy powiadomić Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie (tel. 89-642-94-72).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/), na stronie internetowej urzędu pod adresem (www.ostroda.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, w dniu 19.07.2022r.

Wadium w PLN w wysokości 4.000,00 należy wnieść do dnia 15.07.2022r. na konto w Banku Millennium nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.
Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.