Mapa witryny

14.09.2023

Ostróda, dnia  14 września 2023 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 208 o powierzchni 0,4207 ha, dla której Sąd Rejonowy w […]

Ostróda, dnia  14 września 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 208 o powierzchni 0,4207 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056213/6 wraz z udziałem 1/6 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 210 o powierzchni 0,1947 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056215/0.
Opis nieruchomości: Działka nr 208 położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, na skraju dzielnicy produkcyjno-usługowej, w części północnej miasta. Działka leży bezpośrednio nad Kanałem Pauzeńskim łączący jezioro Drwęcki z jeziorem Pauzeńskim. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę usługową oraz działka przeznaczona pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. W niedalekiej odległości znajdują się głównie obiekty o funkcji usługowej i produkcyjnej – zakład produkcji kostki betonowej, zakłady mechaniki pojazdowej, rozdzielnia gazu zakład produkcyjny „Indyk Mazury”, baza przedsiębiorstwa drogowego oraz kilka mniejszych zakładów usługowych. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km. Działka posiada w miarę regularny, prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu (Bp) i (W-ŁVI). Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, w części zachodniej trudno dostępny(podmokły), intensywnie zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Sieć wodociągowa przebiega w drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki 210. Sieć kanalizacji sanitarnej w odległości około 200 m. Teren działki zróżnicowany wysokościowo. Na działce występują skarpy, rów melioracyjny, różnice sięgają około 4 m. Zachodnia część działki przylegająca do kanału znajduje się w obniżeniu terenu i jest silnie uwilgotniona. Działka na mapie glebowo-rolniczej oznaczona jest symbolem „2zTN”- kompleks użytków zielonych średnich, typ gleby-gleby torfowe i murszowo-torfowe, rodzaj gleby-torfy niskie. Dojazd do działki drogą wewnętrzną oznaczoną nr działki 210. Końcowy odcinek drogi wewnętrznej jest nieurządzony, nieutwardzony, przebiega przez teren zakrzaczony i zadrzewiony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 210.

Działka nr 210 położona jest w strefie obrzeżnej m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, na skraju dzielnicy produkcyjno-usługowej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości od strony północnej znajduje się działka przeznaczona pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Po stronie południowej i zachodniej znajdują się działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę usługową. Po stronie wschodniej znajduje się zespół zabudowy usługowej (hurtownie, warsztaty samochodowe). W pobliżu przepływa Kanał Pauzeński łączący jezioro Drwęcki z jeziorem Pauzeńskim oraz przebiega droga S7 Warszawa-Gdańsk. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km. Działka posiada kształt nieregularny, wieloboczny, wydłużony. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako dr (droga).działka niezabudowana. Teren w większej części płaski. Nawierzchnia drogi w części środkowej i wschodniej szutrowa. Końcowy odcinek drogi od strony kanału nieurządzony, zakrzaczony i zadrzewiony. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. Ponadto wg. treści mapy zasadniczej  przez teren działki przebiega nieczynny gazociąg niskiego napięcia oraz nieczynny doziemny kabel telekomunikacyjny. Na działce posadowione są słupy linii elektroenergetycznej oraz studnie wodociągowe.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) – nie dotyczy.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 19 października 2023 r. w sali nr 202 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.
Cena wywoławcza brutto – 446 000,00 zł.
Wadium – 80 000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 4 460,00 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium: nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 13 października 2023 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej zaoferowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72, (89) 642-94-23.

Mapa działki_4-208_216