Mapa witryny

17.11.2022

Ostróda, dnia 17 listopada 2022 r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Stanisława Moniuszki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU6), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 104 o powierzchni 525 […]

Ostróda, dnia 17 listopada 2022 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Stanisława Moniuszki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU6), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 104 o powierzchni 525 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr EL1O/00043755/3.

Cena wywoławcza brutto – 70.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 700,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 22.12.2022 r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Millennium nr  75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 16.12.2022r.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 16 grudnia 2022r.

 Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, umieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

 Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72, (89) 642-94-23.