Mapa witryny

26.03.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2021 r. do dnia  16 kwietnia 2021 r. […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2021 r. do dnia  16 kwietnia 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

  1. Działka nr 69/9.
  2. Powierzchnia 456 m2.
  3. Położona w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego.
  4. Księga wieczysta EL1O/00036904/1.
  5. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – teren przeznaczony na polepszenie warunków zagospodarowania terenów sąsiednich bez możliwości wydzielenia samodzielnej działki budowlanej.
  6. Cena nieruchomości 000,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
  7. Opis nieruchomości: Działka nr 69/9 posiada kształt prostokątny. Teren z łagodnym spadkiem w kierunku północno-zachodnim, niezabudowany, częściowo ogrodzony, porośnięty trawą. Przez teren działki – wzdłuż północno-wschodniej o południowo wschodniej granicy przebiega podziemny kabel energetyczny (eS).

W przyległych ulicach Batalionów Chłopskich i Józefa Wybickiego przebiegają sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna.
Działka znajduje się w podstrefie „B1” ochrony konserwatorskiej. Wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  1. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż ograniczona do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:
70/7 położonej w obr. 8 m. Ostróda, przy ul. Józefa Wybickiego 6
69/10 położonej w obr. 8 m. Ostróda, przy ul. Batalionów Chłopskich 5a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.