Mapa witryny

17.11.2022

Ostróda, dnia 17 listopada 2022 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2022 r. […]

Ostróda, dnia 17 listopada 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2022 r. do dnia 8 grudnia 2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

  1. Działka nr 307/43.
  1. Powierzchnia 41 m2.
  2. Położona w obrębie 9 m. Ostróda, przy ul. Władysława Jagiełły.
  3. Księga wieczysta EL1O/00051951/6.
  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe ( symbol MU11).
  5. Cena nieruchomości brutto: 19.152,33, w tym podatek VAT wg. stawki 23% – 3.581,33,00 zł.
  6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w centralnej strefie m. Ostróda. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się parking, kompleks garaży i zespół pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W pobliżu znajduje się przedszkole, zespół szkól zawodowych, szpital i cmentarz. Dojazd od strony Władysława Jagiełły droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra dla funkcji mieszkaniowo-usługowej. Działka posiada kształt nieregularny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bi”. Działka nie zabudowana. W części wschodniej teren płaski, porośnięty trawą. Na działce znajduje się pojedyncze drzewo. W części północnej działki – przed wejściem do pawilonu handlowego, pozostałości starego chodnika z płytek betonowych. Działka znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
  7. Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 9 m. Ostródy przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 307/12.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.