Mapa witryny

14.01.2022

Ostróda, dnia  14 stycznia 2022 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 stycznia 2022r. do dnia 4 […]

Ostróda, dnia  14 stycznia 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 stycznia 2022r. do dnia 4 lutego 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

  1. Działka nr 56/76.
  1. Powierzchnia 552 m2.
  2. Położona w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej.
  3. Księga wieczysta EL1O/00044532/1.
  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.
  5. Cena nieruchomości 64.000,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
  6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej miasta Ostróda przy Plebiscytowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się działka zabudowana budynkami magazynowymi, budynek biurowy, zakład stolarki okiennej i drzwiowej oraz osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada kształt wydłużony, prostokątny. Teren działki płaski. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu (Bi). Działka stanowi fragment drogi wewnętrznej o nawierzchni trawiastej. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna, kanalizacji sanitarnej i sieć telekomunikacyjna. Działka z uwagi na wymiary nie może zostać zagospodarowania na cele usługowe jako samodzielna nieruchomość.
  7. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż ograniczona do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:

56/70 położonej w obr. 11 m. Ostróda, przy ul. Plebiscytowej.
57/1 położonej w obr. 11 m. Ostróda, przy ul. Łódzkiej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.