Mapa witryny

29 kwietnia 2024

Ogłoszenie o wyborze Partnera do współpracy

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W CELU REALIZACJI PROJEKTUPN.: „WŁĄCZENI W EDUKACJĘ – ROZWIJANIE I WSKAZYWANIE MOCNYCH STRON UCZNIÓW” W związku z ogłoszonym w dniu 28 marca 2024 r. otwartym naborem Partnera do wspólnegoprzygotowania i realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnychstron uczniów”, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla […]

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W CELU REALIZACJI PROJEKTU
PN.: „WŁĄCZENI W EDUKACJĘ – ROZWIJANIE I WSKAZYWANIE MOCNYCH STRON UCZNIÓW”

W związku z ogłoszonym w dniu 28 marca 2024 r. otwartym naborem Partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych
stron uczniów”, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.3 Edukacja ogólnokształcąca,
Cel szczegółowy f: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia
i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup
w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe
kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Gmina Miejska Ostróda informuje, że po upływie
terminu 22 dni na złożenie ofert, wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Partnera, które zostało
poddane wymaganej ocenie.
Wybór Partnera został przeprowadzony w myśl art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach
realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, ze zm.). Wyboru Partnera dokonano w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze Partnera do projektu, opublikowanym na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Ostróda pod adresem: https://www.ostroda.pl/ogloszenie-o-naborze-
partnera-do-projektu-pt-wlaczeni-w-edukacje-rozwijanie-i-wskazywanie-mocnych-stron-uczniow/
oraz Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://bipostroda.warmia.mazury.pl/7697/ogloszenie-o-naborze-partnera-do-projektu-wlaczeni-w-
edukacje-rozwijanie-i-wskazywanie-mocnych-stron-uczniow.html

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji z Gminą Miejską Ostróda projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie
mocnych stron uczniów”, którym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru została:
Placówka Doskonalenia Nauczycieli IMPULS, wpisana do ewidencji niepublicznych placówek
doskonalenia nauczycieli pod pozycją 29/2019.

Szczegóły na: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/7739/ogloszenie-o-wyborze-partnera-do-wspolpracy-w-celu-realizacji-projektu-pn.-wlaczeni-w-edukacje-rozwijanie-i-wskazywanie-mocnych-stron-uczniow.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1oiPEYhBUgYDtUpj-e0geB-JyWQZf473Uq8HAz5S7qzgs7MHhhdZD_RrE_aem_ATZCoINfS2eY1AU4Hz9rdeMZjg9t_5ePBpvUJ3ZouiMTiJ4WsJwORV_dRT0Xf3Jrpd7Zw0YfamiO5GnTsKL_1CPo