Mapa witryny

14 września 2023

Umieszczanie materiałów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Umieszczanie materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na terenie Gminy Miejskiej Ostróda! Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w celu umieszczenia w pasach drogowych dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda materiałów wyborczych, każdy Komitet Wyborczy zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy drogi o wydanie stosownego zezwolenia. W przypadku umieszczenia materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na nieruchomościach będących […]

Umieszczanie materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na terenie Gminy Miejskiej Ostróda!

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w celu umieszczenia w pasach drogowych dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda materiałów wyborczych, każdy Komitet Wyborczy zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy drogi o wydanie stosownego zezwolenia.

W przypadku umieszczenia materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na nieruchomościach będących we władaniu Gminy Miejskiej Ostróda z wyłączeniem pasów drogowych, o których mowa powyżej, należy złożyć stosowny wniosek ze wskazaniem lokalizacji i wizualizacją formy reklamy.

Gmina Miejska Ostróda nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych Komitetów lub Kandydatów na przystankach autobusowych, na wiatach przystankowych, terenie parków i obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2022 r. popz.1277 z póżn.zm.)

2. Uchwała Nr XXIII/125/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda.

3. Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 06.09.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Ostróda.

4. Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 06.09.2023 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2023., zmieniające Zarządzenie nr 247/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2023.