Mapa witryny

16 września 2022

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda

ZARZĄDZENIE Nr 171/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz § 4 ust. 1-3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda, stanowiącej Załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda, określony w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/103/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda i nadania jej statutu, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda w kadencji 2022-2024 na dzień 21 października 2022 r.

KALENDARZ WYBORCZY
wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda

Termin
wykonania czynności wyborczej
Czynność wyborcza
od 19 września 2022 r.
do 20 października 2022 r.
Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda
do 30 września 2022 r. Zgłaszanie dyrektorom szkół kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych (uczniów i nauczycieli) spośród wyborców zgłoszonych na wniosek samorządów uczniowskich oraz nauczycieli danej szkoły
do 7 października 2022 r. Powołanie przez dyrektorów szkół Okręgowych Komisji Wyborczych (skład 5 osobowy: 1 nauczyciel i 4 uczniów)
do 14 października 2022 r. Zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów
na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda
do 17 października 2022 r. Rozplakatowanie w szkołach obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów
do 18 października 2022 r. Ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą kart do głosowania
dla każdego okręgu wyborczego
do 18 października 2022 r. Sporządzenie spisu wyborców przez dyrektorów szkół
i przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Ostródzie
20 października 2022 r. Przekazanie spisów wyborców przewodniczącym poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych
21 października 2022 r. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda
(głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych Okręgowych Komisji Wyborczych w godzinach umożliwiających wszystkim uczniom danej szkoły równy dostęp)

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH I LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM

Nr Okręgu
Wyborczego
Nazwa szkoły stanowiącej
Okręg Wyborczy
Liczba
wybieranych
radnych
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej
w Ostródzie
2
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie
2
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Ostródzie
2
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
2
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka
w Ostródzie
2
6. Szkoła Podstawowa nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
2
7. Liceum Ogólnokształcące nr 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
2
8. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi
w Ostródzie
2
9. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Ostródzie
2
10. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Ostródzie
2
11. Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio
w Ostródzie
2
12. Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Ostródzie
1
13. Zespół Placówek
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Ostródzie
1

Do pobrania:
Zarządzenie_Nr_171_2022__BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA_w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda.pdf