Mapa witryny

29 grudnia 2020

Zadania inwestycyjne w Ostródzie planowane na rok 2021

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przewidziane do realizacji w Ostródzie w roku 2021. Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie Celem projektu jest wzrost zabezpieczenia obszaru Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława oraz Gminy Miłakowo na wypadek pożarów i powodzi. Projekt zakłada wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i […]

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przewidziane do realizacji w Ostródzie w roku 2021.

Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie

Celem projektu jest wzrost zabezpieczenia obszaru Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława oraz Gminy Miłakowo na wypadek pożarów i powodzi.

Projekt zakłada wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie poprzez zakup:

 • nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostróda,
 • napełniaczy worków przeciwpowodziowych (dla OSP Ostróda, Iława i Miłakowo),
 • wyposażenia dla OSP Iława (zestaw ratowniczo-szkoleniowy w składzie: defibrylator
  i fantom) oraz OSP Miłakowo (wentylator oddymiający wraz z rękawem i ubranie specjalne bojowe).

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Ostróda, partnerami są: Gmina Miejska Iława i Gmina Miłakowo.

Koszt całkowity projektu: 875 310,00 zł
Wysokość dofinansowania:  576 798,82 zł
Wkład własny: 298 511,18 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Celem projektu jest:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku MOPS w Ostródzie oraz ograniczenie emisji CO2,
 • poprawa jakości warunków korzystania i pracy w budynku MOPS w Ostródzie poprzez podniesienie standardów efektywności energetycznej,
 • – zwiększenie wykorzystania OZE oraz ich promocja.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku MOPS przy ul. Olsztyńskiej 2
w Ostródzie, obejmującą swym zakresem:

 • izolację przegród zewnętrznych budynku, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, dachu, podłogi w piwnicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
 • remont konstrukcji dachu.

Koszt całkowity projektu: 1 554 408,16 zł
Wysokość dofinansowania: 1 143 228,92 zł
Wkład własny: 411 179,24 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS „Bratek” w Ostródzie

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 podczas sprawowania opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym dla podopiecznych i pracowników ŚDS „Bratek” w Ostródzie.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób potrzebujących,
 • zakup środków ochrony indywidualnej dla podopiecznych i pracowników ŚDS „Bratek”: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, fartuchy, czepki, maski pełno twarzowe,
 • dostarczanie gotowych posiłków do domów osób potrzebujących,
 • zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19,
 • zakup sprzętu do dekontaminacji powierzchni i pomieszczeń,
 • zakup płynów do dezynfekcji i dekontaminacji,
 • zakup lamp wirusobójczych,
 • zakup urządzeń do dezynfekcji rąk,
 • zakup termometrów.

Koszt całkowity projektu: 689 934,06 zł
Wysokość dofinansowania: 655 437,35 zł
Wkład własny: 34 496,71 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II

Celem projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę zrównoważonej mobilności Gminy Miejskiej Ostróda.

Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań i zakłada kompleksowe rozwiązania dot. zrównoważonego transportu miejskiego. W ramach projektu wykonane zostanie:

 • 2,49 km dróg rowerowych stanowiących łączniki istniejących ścieżek rowerowych,
 • 5 wiat przystankowych,
 • 20 aktywnych przejść dla pieszych ostrzegających sygnałami świetlnymi o pieszym znajdującym się na przejściu (dodatkowe oświetlenie pionowe i w jezdni, tzw. kocie oczka + strefa hamowania),
 • 12 biletomatów autobusowych i 7 biletomatów wolnostojących,
 • system umożliwiający sprzedaż biletów w formie elektronicznej, identyfikację podróżnego przy użyciu karty płatniczej lub karty miejskiej, prezentacja informacji 
  o rozkładzie jazdy autobusów,
 • 9 szt. czujników jakości powietrza ostrzegających mieszkańców o przekroczeniach norm.
Koszt całkowity projektu:5 872 363,13 zł


Wysokość dofinansowania:4 031 365,17 zł
Wkład własny:1 840 997,96 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zrównoważony transport miejski w Ostródzie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców.

W ramach projektu przewidziano:

 • wymianę 30 wiat przystankowych – tylko to pozostało do wykonania w 2021 r.,

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Ostróda, partnerami są: Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Koszt całkowity projektu:20 423 902,30 zł
Wysokość dofinansowania:14 032 167,28 zł
Wkład własny:6 017 969,64 zł
Wkład Partnerów:373 765,38 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu

Po przygotowaniu infrastruktury festiwalowej w ramach projektu zorganizowane zostaną trzy edycje Ostróda Reggae Festiwal (w latach: 2021, 2022, 2023). W każdym roku na festiwal przeznaczonych zostanie maksymalnie 600 000 zł, w tym 485 940 zł ze środków UE.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury.

W ramach projektu w pierwszej kolejności przygotowana zostanie infrastruktura niezbędna do organizacji Ostróda Reggae Festiwal, w tym:

 • przystosowanie miejsca plenerowego,
 • wymiana podłogi sceny w amfiteatrze,
Koszt całkowity projektu:3 889 991,18 zł


Wysokość dofinansowania:2 340 120,90 zł
Wkład własny:1 549 870,28 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities

Celem projektu wywołanie zmiany w mobilności mieszkańców Ostródy, poprzez szereg działań prowadzonych w oparciu o ideę Smart City 3.0, czyli przy jak największym zaangażowaniu mieszkańców w realizację projektu.

W ramach projektu przewidziano:

 • opracowanie dokumentacji technicznych dot. przebudowy skrzyżowań w celu dostosowania do wprowadzonych przez wiadukt zmian,
 • budowę systemu zarządzania ruchem w obrębie przejazdów kolejowych, umożliwiającego dalszą rozbudowę o inne elementy w przyszłości. W pierwszej kolejności będą to tablice informacyjne wyświetlające komunikaty dotyczące zalecanej drogi przejazdu przez oś linii kolejowej, a w dalszym etapie (już w ramach ewentualnej rozbudowy) informujące o innych zdarzeniach i ruchu drogowym
  w mieście,
 • budowę bezpiecznych przejść dla pieszych informujących kierowców o pieszym znajdującym się w obrębie przejścia poprzez włączenie dodatkowej sygnalizacji wbudowanej w jezdnię (pn. kocie oczka), dodatkowe doświetlenie przejść oraz ułożenie warstwy zwiększającej siłę hamowania pojazdów,
 • włączenie społeczności lokalnej do wszystkich procesów mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji przewidzianych we wniosku, a także prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup interesariuszy (również spoza grona mieszkańców miasta),
 • opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych umożliwiających połączenie istniejących
  i projektowanych dróg dla rowerów,
 • opracowanie audytu krajobrazu miejskiego oraz wypracowanie standardów wizerunku przestrzeni miasta,
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem,
 • organizację wyjazdów studyjnych, które pozwolą na zapoznanie z funkcjonowaniem w rzeczywistości systemów i rozwiązań typu smart dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz Starostwa Powiatowego (Zarząd Dróg Powiatowych),
 • zarządzanie projektem – wynagrodzenie w postaci dodatku dla osób zaangażowanych w realizację i wdrażanie projektu.

Koszt całkowity projektu netto: 1817000 zł

Dofinansowanie 90% wydatków netto: 1635300 zł

Wkład własny 10% wydatków netto + podatek VAT od usług i robót zlecanych: 554760 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ilustracja: pixabay.com