Mapa witryny

Konsultacje aktów prawa miejscowego

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

– dotycząca projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie:

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Ostróda, działając w oparciu o przepis § 3 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa sposób prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje przebiegać będą:

  • w terminie od 1 września do 30 września 2021 r.,
  • w formie pisemnej,
  • w formie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, reprezentowanych przez Ostródzką Radę Organizacji Pozarządowych (tryb § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie).

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z odbędzie się 14.09.2021 r. (wtorek)
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 15.30.

Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29.09.2021 r. (środa)
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 15.30.

Źródło: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/6089/informacja-w-sprawie-prowadzonych-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t.j.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1057-ze-zm..html