Mapa witryny

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, nr tel. 642-94-00, adres e-mail: um@um.ostroda.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO);
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1, lit. e RODO);
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO);
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pliki cookies

Strona internetowa https://www.ostroda.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.

Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.

Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działania strony.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

„Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.

„Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.

„Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.

Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

  • Usuwanie plików Cookie,
  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.