Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Urząd Miasta w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z nie poprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będą dokładane starania w kierunku zamieszczania poprawnych dokumentów.
 • Serwis może zawierać artykuły z nieoznaczonym przeniesieniem do serwisów zewnętrznych. Wszystkie nowe artykuły będą wyróżniały się oznaczeniem przekierowania do serwisów zewnętrznych. Archiwalne w miarę możliwości będą aktualizowane.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
 • SPACJA – wybór pozycji
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji

Strona Urzędu Miasta w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:

 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników – częściowo
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Odstępy między znakami
 • Ustawienia wysokiego kontrastu
 • Mapę strony
 • Strona w większości przystosowana do czytników dla osób niedowidzących

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda:

 • Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie posiada cztery wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • W windzie oraz przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik referatu organizacyjnego obsługuje windę oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu.
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
 • Na parkingu od ulicy Mickiewicza znajdują się dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Ostródzie.

Urząd Miejski w Ostródzie zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację opublikowano dnia: 2021-01-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ostróda
 • Adres: Urząd Miejski w Ostródzie
 • E-mail: um@um.ostroda.pl
 • Telefon: +48 89 642 94 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.