Mapa witryny

27 sierpnia 2020

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – „Piłka nożna – szkolenie grup młodzieżowych”

W dniu 24.08.2020 r. Ostródzki Klub Sportowy „Sokół”…

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – „Piłka nożna – szkolenie grup młodzieżowych”

 

W dniu 24.08.2020 r. Ostródzki Klub Sportowy „Sokół” Ostróda, ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda, złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uproszczoną ofertę realizacji
w roku budżetowym 2020 r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej „Piłka nożna –szkolenie grup młodzieżowych.”

 

Burmistrz Miasta Ostróda, uznając celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 powołanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje, iż zamieszcza się złożoną ofertę:

1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/769/aktualnosci.html

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24

3) na stronie internetowej Miasta Ostródy http://www.ostroda.pl


Na podstawie art. 19a ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie do 03.09.2020 r., może zgłosić uwagi dotyczące niniejszej oferty. Opinie składa się na załączonym formularzu uwag, który należy przekazać na adres:

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

UL. ADAMA MICKIEWICZA 24

14-100 OSTRÓDA

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5434/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-reazlizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-pilka-nozna-szkolenie-grup-mlodziezowych-tryb-art.-19a.html