Mapa witryny

03 listopada 2023

22 grudnia Urząd Miejski w Ostródzie będzie nieczynny

Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 października 2023 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2023 Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2023 r. poz.1465), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca […]

Zarządzenie Nr 218/2023

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2023

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2023 r. poz.1465), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz § 17 pkt 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 236/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 17 grudnia 2021 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

1.Dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej, ustala się dzień wolny od pracy piątek – 22 grudnia 2023 r. w zamian za święto przypadające w sobotę -11 listopada 2023 r.

2.W dniu 22 grudnia 2023 r. Urząd Miejski w Ostródzie będzie nieczynny.

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostródzie,
  2. zamieszczenie informacji na stronie www.ostroda.pl,
  3. zamieszczenie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.