Mapa witryny

26 stycznia 2024

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda na lata 2024-2032 – ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Miasta Ostróda informuje o podjęciu Uchwały nr LXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda na lata 2024-2032. Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą […]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Miasta Ostróda informuje o podjęciu Uchwały nr LXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda na lata 2024-2032.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr LXXVI/450/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29.11.2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Miasta Ostródy, został on wyodrębniony
z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Diagnoza obejmowała analizę negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa wżyciu publicznym i kulturalnym oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Burmistrz Miasta Ostróda

Zbigniew Michalak