Mapa witryny

19.02.2021

Ostróda, dnia 19 lutego 2021r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni […]

Ostróda, dnia 19 lutego 2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, księga wieczysta EL1O/00041724/3.

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 34/4 posiada kształt prostokątny. Teren działki płaski, niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Północna część działki przylega do rowu melioracyjnego, wzdłuż północnej granicy działki przebiega naziemna linia energetyczna średniego napięcia. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa doprowadzone do ostatniej zabudowanej działki przy ul. Partyzantów (budynek 20E, odległość około 80 m).

Zabudowę należy kształtować jako wolnostojąca do trzech kondygnacją z ostatnią kondygnacją jako poddaszem użytkowym. Kąt nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku 30-45 stopni.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (t.j. Dz.U.  z 2014r., poz. 1490, ze zm.) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza brutto – 152.000,00 zł.

Wadium – 30.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 1500,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 25.03.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 19.03.2021r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278, ze zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.08.2020r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 08.10.2020r.

Trzeci przetarg odbył się 26.11.2020r.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (89) 642-94-72.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie IV przetarg 34-4 Partyzantów.doc