Mapa witryny

08.07.2022

Ostróda, dnia 8 lipca 2022 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 16,85 m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 4,23 m2 , księga wieczysta lokalowa nr EL1O/00024107/7, położonego w budynku przy Placu Tysiąclecia […]

Ostróda, dnia 8 lipca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 16,85 m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 4,23 m2 , księga wieczysta lokalowa nr EL1O/00024107/7, położonego w budynku przy Placu Tysiąclecia PP 4, w obrębie 6 m. Ostróda, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/6 o powierzchni 0,0156 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00010964/1 wraz z udziałem 4/100 części w nieruchomości wspólnej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda: cele mieszkaniowo-usługowe (symbol S4MU9).

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta Ostródy, przy Placu Tysiąclecia PP nr 4 (Stare Miasto). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, liczne punkty handlowo-usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. W pobliżu znajduje się zamek, poczta, bank, urząd miasta oraz bulwar jeziora Drwęckiego. Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Składa się z jednego pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z wnęką kuchenną, o łącznej powierzchni użytkowej 16,85 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,23 m2 . Stan techniczny lokalu słaby. Standard wykończeniowy pomieszczeń niski. W pokoju pojedyncze okno drewniane, stare, w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe drewniane, stare, w złym stanie technicznym. Drzwi do łazienki płytowe. Posadzka w pokoju betonowa, brudna, nierówna. W aneksie kuchennym płytki ceramiczne starszego typu. W łazience ściany malowane olejną lamperią, brudne, częściowe ubytki tynków. W aneksie kuchennym ściany i sufit brudne, zniszczone. Ściany i sufit w pokoju malowane, bez gładzi, brudne. Brak danych na temat aktualnego stanu technicznego i sprawności instalacji elektrycznej, gazowej, grzewczej i sanitarnych. Instalacja elektryczna niesprawna, przewody częściowo poprowadzone natynkowo. Liczniki zdjęte.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

– nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Istnieje wymóg uzgadniania planów realizacyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W dziale III księgi wieczystej gruntowej nr EL1O/00010964/1 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 31/6, poprzez zezwolenie wykonawcy na wykonanie czynności związanych z wymianą złącza NN 0,4 KV i zasilającej go linii kablowej w budynku nr 4 klatka nr 2, przy ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego z dnia 20.05.2021r. GN.6852.3.26.2020.MI.

ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk.

W dziale III księgi wieczystej lokalowej nr EL1O/00024107/7 wpisane jest:

ostrzeżenie: wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie KM 1375/12.

W dziale IV księgi wieczystej lokalowej nr EL1O/00024107/7 wpisane są 2 hipoteki:

1) hipoteka umowna zwykła 20.800,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych;

2) hipoteka przymusowa 733,16 zł słownie: siedemset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy.

Wierzyciel hipoteczny: FAST FINANCE Spółka Akcyjna Wrocław.

W/w nieruchomość lokalowa jest zadłużona. Zadłużenie na rzecz FAST FINANCE S.A. na dzień 08.09.2016r. według spisu inwentarza wyniosło: 3.846,78 zł.

Zadłużenie na rzecz Bank Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 08.09.2016r. według spisu inwentarza wyniosło: 58.808,25 zł.

Zadłużenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Tysiąclecia PP 4II w Ostródzie z posiadanych informacji na dzień 31.05.2022r. wyniosło 61.258,34 zł.

Uwaga: § 13 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) – nie dotyczy.

Cena wywoławcza: 70.000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).

Wadium – 10.000,00 zł.
Postąpienie nie mniejsze niż 700,00 zł.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium: nr 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 19.08.2022r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1100 , w dniu 25.08.2022r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego powyższy fakt.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Ostróda może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (89) 642-94-23 lub 642-94-22.