Mapa witryny

27.08.2021

Ostróda, dnia 27 sierpnia 2021 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 sierpnia 2021r. […]

Ostróda, dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 sierpnia 2021r. do dnia 17 września 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

  1. Działka nr 59.
  1. Powierzchnia 159 m2.
  2. Położona w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Celestyna Mrongowiusza.
  3. Księga wieczysta EL1O/00047751/3.
  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe
  5. Cena nieruchomości 15.000,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
  6. Opis nieruchomości: Działka nr 59 posiada regularny, prawie prostokątny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane. Teren działki z łagodnym spadkiem w kierunku północnym, niezabudowany, niezagospodarowany, intensywnie porośnięty trawa, chwastami, samosiejkami drzew i krzakami. Na części działki znajduje się gruz budowlany. Działka nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
  7. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż ograniczona do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:
58 położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Celestyna Mrongowiusza 34.
57 położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Celestyna Mrongowiusza 36.
53/5, położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Celestyna Mrongowiusza.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu, na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Do pobrania:
Wykaz 59 ustny ograniczony Mrongowiusza.doc