Mapa witryny

21 września 2022

Opłata miejscowa – zasady poboru i rozliczania

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/269/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015r.) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie miasta Ostróda obowiązuje opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej […]

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/269/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015r.) w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie miasta Ostróda obowiązuje opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych – za każdy dzień pobytu.

Ustalona stawka opłaty miejscowej wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Zgodnie z Uchwałą do poboru opłaty miejscowej wyznacza się osoby kierujące lub prowadzące obiekty hotelowe, motele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska, campingi, pola biwakowe albo podobne obiekty świadczące usługi hotelarskie (pokoje gościnne, kwatery prywatne, domy letniskowe, mieszkania, miejsca noclegowe, bursy, internaty, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, miejsca na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych – w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych).

Inkasenci przyjęcie opłaty miejscowej potwierdzają wydaniem dowodu wpłaty z kwitariusza przychodowego (K-103) otrzymanego z Gminy Miejskiej Ostróda opieczętowanego pieczęcią Urzędu. Kwitariusz przychodowy należy pobrać w Gminie Miejskiej Ostróda przy ul. Mickiewicza 24 w Ostródzie, pok. nr 125 (parter), pn.-pt. w godz. 7:30-15:30.

Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę miejscową w całości na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Ostróda nr 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% należnie zainkasowanej opłaty. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie faktury lub rachunku złożonego do Gminy Miejskiej Ostróda. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni.