Mapa witryny
Logo nabór

29 marca 2024

Postępowanie Rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych – Rok szkolny 2024/2025

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA – ROK SZKOLNY 2024/2025

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda, prowadzone będzie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r. w tych szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klasy I szkoły podstawowej (na wolne miejsca w danej szkole), mogą wziąć udział kandydaci (dzieci) zamieszkałe w Ostródzie poza jej ustalonym obwodem.

Możliwość wypełnienia i przesłania wniosku rekrutacyjnego zostanie uruchomiona automatycznie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r.

Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I szkoły podstawowej, należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”

https://nabor.pcss.pl/ostroda/szkolapodstawowa/

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w
Uchwale Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda

Rodzice/prawni opiekunowie po wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego do kl. I w systemie teleinformatycznym „Nabór”, podpisują go podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), dołączają do niego wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i z poziomu konta w systemie „Nabór” przesyłają wniosek do wybranej szkoły podstawowej.

Weryfikacji wniosków i dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dzieci na wolne miejsca do kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, dokonywać będą Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I szkół podstawowych, nastąpi do dnia 10 maja 2024 r.