Mapa witryny

25 marca 2024

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”,dostępnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ostroda Możliwość wypełnienia i przesłania wniosku rekrutacyjnego zostanie uruchomiona automatycznie w terminie 2-16 kwietnia 2024 […]

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”,dostępnego na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/ostroda

Możliwość wypełnienia i przesłania wniosku rekrutacyjnego zostanie uruchomiona automatycznie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r.

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Rekrutację na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Ostróda jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym, określone zostały w Uchwale Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji określonym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda


Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wskazują w składanym wniosku od 1 do 3 wybranych przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu listy jest przedszkolem pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) przedszkola oznacza, że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do przedszkola pierwszego wyboru, może mieć zapewnione miejsce
w przedszkolu wskazanym na liście preferencji drugiego lub trzeciego wyboru, o ile przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka-po wypełnieniu wniosku w systemie teleinformatycznym „Nabór”, podpisują go podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), dołączają do niego dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych i z poziomu konta w systemie „Nabór” przesyłają do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożone
w terminie rekrutacji, traktowane są jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Instrukcja – Jak założyć konto i wypełnić wniosek w systemie „Nabór”? – https://portal.vulcan.net.pl/jst/ostroda/file/1953.aspx